3.sv3

Tiểu cảnh sân vườn nhà a Thắng

Việt Trì - Phú Thọ

3.sv1

Tiểu cảnh sân vườn nhà a Thành

Việt Trì - Phú Thọ

3.sv4

Tiểu cảnh sân vườn nhà a Trung

Phù Ninh - Phú Thọ

Bản vẽ chi tiết sân vườn nhà a phúc

Đoan Hùng - Phú Thọ